Khi làm mất cốc các bạn sẽ phải trả một khoản tiền bằng giá trị của chiếc cốc đó.
Đối với cốc 8oz là 300.000VND và cốc 16oz là 650.000VND