Bạn hãy yên tâm vì điều đó, chúng tôi sẽ nhắn bạn khi gần tới hạn trả cốc.